ДОКТОРАНТУРА

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ УКРАИНЫ

ТЕМА ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ: МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В УКРАИНЕ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 25.00.02 Механизмы государственного управления


Rostyslav Botvinov. The Realtate Law Enforcement Functions Specialized Types of Public Service of Ukraine. The World of Politics, Society, Geography Collection of scientific works, POMERANIAN UNIVERSITY IN SŁUPSK, Slupsk, Poland


МОНОГРАФІЯ: Ботвінов Р. Публічна служба: системна парадигма : колект. моногр. / С. М. Серьогін, Є. І. Бородін, Н. А. Липовська [та ін.]; за заг. ред. С. М. Серьогіна – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 263 с. – авторські: розділ 1.2.


СТАТЬЯ: Ботвінов Р. Правоохоронна функція держави : сутність та форми реалізації / Р.Ботвінов // Публічне управління: теорія та практика : електронний збірник наукових праць. – № 1 (15). 2016. – Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2016-01(15)/4.pdf


СТАТЬЯ: Ботвінов Р. Спеціалізована державна служба: сутність та ознаки / Р.Ботвінов // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 3(67). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 144 с. – С. 103 – 107.


СТАТЬЯ: Ботвінов Р. Спеціалізована державна служба: ідентифікація поняття / Р.Ботвінов // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол. : С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2016. – Вип. 2 (29). – C. 130 – 136.


СТАТЬЯ: Ботвінов Р. Підходи до класифікації видів державної служби / Р.Ботвінов // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол. : С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2016. – Вип. 3 (30). – C. 114 – 119.


СТАТЬЯ: Ботвінов Р. Здійснення правоохоронної діяльності органами державної влади: сутність та ознаки / Р.Ботвінов // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол. : С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2016. – Вип. 4 (31). – C.


СТАТЬЯ: Ботвінов Р. Функціональне навантаження правоохоронної служби України // Публічне управління: теорія та практика : електронний збірник наукових праць. – № 2 (16). 2016. – Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2016-01(15)/4.pdf


СТАТЬЯ: Ботвінов Р. Організаційні засади діяльності правоохоронної служби: зарубіжний досвід / Р.Ботвінов // Вісник УМСФ. – Вип. 2, 2016.


СТАТЬЯ: Ботвінов Р. Типологізація державної служби: термінологічна полеміка / Р.Ботвінов // Аспекти публічного управління = Public Administration Aspects. – 2016. – № 8


СТАТЬЯ: Ботвінов Р. Особливості реалізації правоохоронної функції держави в сучасному українському суспільстві / Р.Ботвінов // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. — Вип. 4 (49) : у 2 ч. / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2016. — 358 c http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_49/zmist.html


СТАТЬЯ: Ботвінов Р. Принципи публічної служби в правоохоронних органах/ Р.Ботвінов // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол. : С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2017. – Вип. 1 (32). – C. http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2017/2017_01(32)/18.pdf


СТАТЬЯ: Ботвінов Р. Специфіка публічної служби у національній поліції України / Р.Ботвінов // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол. : С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2016. – Вип. 2 (33). – C.


СТАТЬЯ: Ботвінов Р. Реалізація правоохоронних функцій спеціалізованими видами публічної служби України // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України : сер. Державне упр. – Вип.1. – 2017.


СТАТЬЯ: Ботвінов Р. Військова служба України як інститут публічної служби / Р.Ботвінов // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол. : С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2016. – Вип. 3 (34). – C.


СТАТЬЯ: Ботвінов Р. Реалізація принципу захисту прав людини публічною службою особливого призначення в Україні // Visegrad Journal on Human Rights. — № 3. — 2017.


СТАТЬЯ: Ботвінов Р. Класифікація принципів публічної служби особливого призначення / Р.Ботвінов // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 3(71). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017.


СТАТЬЯ: Ботвінов Р. Ідентифікація поняття та видовий поділ публічної служби особливого призначення / Р.Ботвінов // Вісник УМСФ. – Вип. 1, 2017.


СТАТЬЯ: Ботвинов Р. Организационно-правовые основы прохождения публичной службы особенного назначения / Р. Ботвинов // Legea si Viata. – 2017. – № 10/2. – С.